UNITY3D – FPS TUTORIÁL – [9] – PŘÍPRAVA INVENTÁŘE PART #4


Tentokrát si uděláme

 • Konečně funkční měnění zbraní s pár chybkamiCelý projekt je ke stažení zde.

Už jen jeden bug od prakticky funkčního zbraňového systému.

Looplist.cs

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.ObjectModel;

public class LoopList<T>
{
  public static LoopList<T> New(params T[] items)
  {
    if (items == null)
      throw new ArgumentNullException();

    return new LoopList<T>(items.ToList());
  }
  public LoopList()
  {
    this.Items = new List<T>();
  }
  public LoopList(IEnumerable<T> items)
  {
    if (items == null)
      throw new ArgumentNullException();

    var a = items.ToList();

    this.Items = a;
  }

  public T Current
  {
    get
    {
      if (Items == null || Items.Count == 0)
        return default(T);
      return Items[Position];
    }
    set { Position = Items.IndexOf(value); }
  }
  
  int position;
  public int Position
  {
    get
    {
      if (Items == null)
        throw new NullReferenceException("The collection is null.");
      if (Items.Count == 0)
        throw new Exception("The collection is empty.");

      if (position >= Items.Count)
        position = 0;
      else if (position < 0)
        position = Items.Count - 1;

      return position;
    }
    set
    {
      if (Items == null)
        throw new NullReferenceException("The collection is null.");
      if (Items.Count == 0)
        throw new Exception("The collection is empty.");

      if (value >= Items.Count)
        position = 0;
      else if (value < 0)
        position = Items.Count - 1;
      else
        position = value;
    }
  }
  protected System.Random rand;

  public IEnumerable<T> Random(int amount)
  {
    if (rand == null)
      rand = new System.Random();

    for (int i = 0; i < amount; i++)
      yield return Random();
  }
  public T Random()
  {
    if (rand == null)
      rand = new System.Random();

    Position = rand.Next(Items.Count);
    return Next();
  }
  public IEnumerable<T> Next(int amount)
  {
    for (int i = 0; i < amount; i++)
      yield return Next();
  }
  public T Next()
  {
    ++Position;
    return Items[Position];
  }

  public IEnumerable<T> Previous(int amount)
  {
    for (int i = 0; i < amount; i++)
      yield return Previous();
  }
  public T Previous()
  {
    --Position;
    return Items[Position];
  }

  public IList<T> Items { get; protected set; }

  public ReadOnlyCollection<T> GetReadonlyItems()
  {
    return Items.ToList().AsReadOnly();
  }
}

Inventory.cs

using System;
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

public class Inventory<T>
{
  LoopList<T> list = new LoopList<T>();
  public void Add(T item)
  {
    list.Items.Add(item);
  }
  public void Next()
  {
    list.Next();
  }
  public void Previous()
  {
    list.Previous();
  }

  public T CurrentItem
  {
    get
    {
      return list.Current;
    }
    set
    {
      list.Current = value;
    }
  }
}

WeaponStorageController.cs

using System;
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

public class WeaponStorageController : MonoBehaviour
{
  [SerializeField]
  Weapon pistol;
  [SerializeField]
  Weapon machinegun;

  public static Weapon Pistol;
  public static Weapon Machinegun;

  void Start()
  {
    Pistol = pistol;
    Machinegun = machinegun;
  }
}

Shooter.cs

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using System.Collections;
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Shooter : MonoBehaviour {

  public Transform RayCastSpot, WeaponSpot;
  RaycastHit hitObject;

  float nextFire = 0;

  Inventory<WeaponData> inventory = new Inventory<WeaponData>();
  Weapon currWep;

  void Start()
  {
    inventory.Add(WeaponStorageController.Pistol.Data);
    inventory.Add(WeaponStorageController.Machinegun.Data);
    SelectWeapon();
  }
	void Update ()
  {
	  if(Input.GetKey(KeyCode.Mouse0) && Time.time > nextFire)
    {
      nextFire = Time.time + currWep.Data.FireRate;
      currWep.Shoot(RayCastSpot);
    }
    if(Input.GetKeyDown(KeyCode.R))
    {
      currWep.Reload();
    }
    if(Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
    {
      inventory.Next();
      SelectWeapon();
    }
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Q))
    {
      inventory.Previous();
      SelectWeapon();
    }
  }

  void SelectWeapon()
  {
    if (currWep != null)
      DestroyWeapon();
    InitializateWeapon();
  }

  void DestroyWeapon()
  {
    Destroy(currWep.gameObject);
  }
  void InitializateWeapon()
  {
    var currentData = inventory.CurrentItem;
    currWep = Instantiate(inventory.CurrentItem.Model);
    currWep.Data = currentData;

    currWep.transform.parent = WeaponSpot;
    currWep.transform.localPosition = Vector3.zero;
    currWep.transform.localRotation = Quaternion.identity;

    UIController.MagazineValueUI.text = "Magazines: " + currWep.Data.magazines;
    UIController.AmmoValueUI.text = "Ammo: " + currWep.Data.ammo;
  }

  // Znicit starou zbran

  // Vytvorit novou zbran

}

ShootebleWeapon.cs

using System;
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

public class ShootebleWeapon : Weapon
{
  RaycastHit hitObject;
  public override void Shoot(Transform rayCastSpot)
  {
    if (Data.ammo <= 0)
    {
      return;
    }
    Data.ammo--;
    UIController.AmmoValueUI.text = "Ammo: " + Data.ammo;

    float offsetX = UnityEngine.Random.Range(-Data.Accuracy, Data.Accuracy);
    float offsetZ = UnityEngine.Random.Range(-Data.Accuracy, Data.Accuracy);
    float offsetY = UnityEngine.Random.Range(-Data.Accuracy, Data.Accuracy);

    Vector3 direction = new Vector3(rayCastSpot.forward.x + offsetX,
                    rayCastSpot.forward.y + offsetY,
                    rayCastSpot.forward.z + offsetZ);

    bool hit = Physics.Raycast(rayCastSpot.position, direction, out hitObject, 1000, Data.Mask);

    GameObject shot = MonoBehaviour.Instantiate(ShotStorageController.Shot) as GameObject;
    LineRenderer lineRenderer = shot.GetComponent<LineRenderer>();
    lineRenderer.SetPosition(0, FireSpot.position);
    if (hit == true)
    {
      lineRenderer.SetPosition(1, hitObject.point);

      Quaternion objRot = Quaternion.FromToRotation(Vector3.up, hitObject.normal);
      GameObject bHole = MonoBehaviour.Instantiate(BulletHoleController.ChooseHole(hitObject.transform.gameObject.layer), hitObject.point, objRot) as GameObject;
      //bHole.transform.SetParent(hitObject.transform);
      //bHole.transform.localScale = Vector3.one;
      MonoBehaviour.Destroy(bHole, 10);
    }
    else if (hit == false)
    {
      lineRenderer.SetPosition(1, rayCastSpot.forward * 1000);
    }
  }
  public override void Reload()
  {
    if (Data.ammo != Data.MagazineCapacity && !(Data.magazines <= 0))
    {
      Data.ammo = Data.MagazineCapacity;
      Data.magazines--;
      UIController.MagazineValueUI.text = "Magazines: " + Data.magazines;
    }
  }
}

Weapon.cs

using System;
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

public abstract class Weapon : MonoBehaviour
{
  [SerializeField]
  public WeaponData Data;
  public Transform FireSpot;

  abstract public void Shoot(Transform rayCastSpot);
  abstract public void Reload();
}

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *